swivel-joints-400

ข้อต่อเหวี่ยงรุ่น 400 ทนทุกการใช้งานด้วยวัสดุเหล็กหล่อ

Swivel joints 400 series

ข้อต่อเหวี่ยงรุ่น 400 ทนทุกการใช้งานด้วยวัสดุเหล็กหล่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *